Tag Archives: օձ

Snake-like braid

11 Jul

Today was the day when you wake up and decided to change something. And as you understand that you can’t change the world (at least not in one day :))) so you started with yourself. This time I started with my hair…
Hope you’ll like it…

Այսօր այն օրերից էր, երբ արթնանում ես և ուզում ես ինչ-որ բան փոխել: Եվ քանի որ չես կարող աշխարհը փոխել (կամ գոնե՝ ոչ մեկ օրում :))) այդպիսով սկսում ես քեզանից: Այս պարագայում ես սկսեցի մազերիցս:

Հուսով եմ կհավանեք: Նկարների մի մասը գեղեցկության սրահում են արված, մի մասը նույն օրը՝ երեկոյան, այդ պատճառով լուսավորությունը տարբեր է:

 Untitled-3

Untitled-1 Continue reading

Advertisements