Archive | April, 2014

Practicing my journalism skills

23 Apr

I am a journalist by profession and from time to time I’m practicing my professional skills, as it was in thisbook presentation. Lucky for me the photographer noticed me and took some photos.

Ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, ու ժամանակ առ ժամանակ նաև զբաղվում եմ իմ մասնագիտական գործունեությամբ, ինչպես այս գրքի շնորհանդեսին: Ի ուրախություն ինձ, լուսանկարիչն ինձ նկատեց ու մի քանի կադր արեց:

IMG_6436

IMG_6437

IMG_6539

IMG_6540

After these last two photos the photographer said: ‘What a beautiful smile” and asked me if he could shoot me another time. Of course I I agreed.

Այս վերջին երկու լուսանկաներից հետո լուսանկարինչ ասաց. «Ինչ գեղեցիկ ժպիտ ունես» ու հարցրեց, թե արդյոք կարո՞ղ է մի ուրիշ անգամ ինձ լուսանկարել: Իհարկե ես համաձայնվեցի :)

IMG_6570

IMG_6571

Advertisements

After some model courses :)

12 Apr

I took these pictures a few time ago, after a few model courses which I took at Atex fashion center last year. I didn’t finished those lessons, but I have learned a few things about posing. Here I’m trying to show it, and I’m not smiling as I used to :) But to tell the truth, these photos are a bit rough for me… I like light ones.

Այս լուսանկարներն արված են որոշ ժամանակ առաջ, երբ ես մոդելային կուրսերի էի այցելում Ատեքս նորաձևության կենտրոնում: Այդ դասընթացները չավարտեցի, բայց որոշ մանրուքներ սովորեցի դիրքերի մասին: Այստեղ փորձում եմ դրանք ցույց տալ, և ինչպես տեսնում եք, սովորականի պես չեմ ժպտում: Բայց ճիշտ ասած, այս նկարներն ինձ համար մի քիչ կոպիտ են… Ես նախընտրում եմ ավելի «թեթև» ոճը…

DSC04637

DSC04639

DSC04644

DSC04649

DSC04670

While we were busy taking photos, it suddenly became dark.

Մինչ տարված էինք լուսանկարվելով, մութն ընկավ:

DSC04732

DSC04782