Archive | December, 2013

BULGARIA. Day 4. Burgas shopping

25 Dec

I just remembered that I have’nt shown all my Bulgarian trip’s photos. So here they are.

Day 4. We went to Burgas for shopping. That was something.

Հանկարծ հիշեցի, որ չեմ ավարտել իմ Բուլղարիայի ճամփորդության նկարները տեղադրելը: Ահա դրանք:

Օր 4: Մենք գնացինք Բուրգաս գնումների:

Untitled-2

At STURBUCKS. This is my beloved pic.

DSC05773

DSC05776 Continue reading

Advertisements

I believe in pink… light pink

21 Dec

“I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing, kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles.”

― Audrey Hepburn

“Dear Audrey. I also believe in pink and for this time I chose light pink. I also believe that laughing is the best calorie burner. I also believe in kissing, kissing a lot. I also believe in being strong when everything seems to be going wrong. I also believe that happy girls are the prettiest girls. I also believe that tomorrow is another day and I also believe in miracles. I adore you”

―Forever yours

―Anat from Hayfashion

 ***

“Ես հավատում եմ վարդագույնին: Ես հավատում եմ, որ ծիծաղը ավելորդ կալորիաներն այրելու լավագույն տարբերակն է: Հավատում եմ համբույրներին, շատ-շատ համբույրներին: Ես հավատում եմ, որ կարող եմ ուժեղ լինել, երբ կյանքն ինձ տհաճ անակնկալներ է մատուցում: Ես հավատում եմ, որ երջանիկ կանայք ամենագեղեցիկն են աշխարհում: Ես վստահ եմ, որ վաղը բոլորովին ուրիշ օր է լինելու, և ես հավատում եմ հրաշքներին՛՛

―Օդրի Հեփբըրն

“Սիրելի Օդրի: Ես “Ես նույնպես հավատում եմ վարդագույնին: Ես նույնպես հավատում եմ, որ ծիծաղը ավելորդ կալորիաներն այրելու լավագույն տարբերակն է: Նույնպես հավատում եմ համբույրներին, շատ-շատ համբույրներին: Ես նույնպես հավատում եմ, որ կարող եմ ուժեղ լինել, երբ կյանքն ինձ տհաճ անակնկալներ է մատուցում: Ես նույնպես հավատում եմ, որ երջանիկ կանայք ամենագեղեցիկն են աշխարհում: Ես նույնպես վստահ եմ, որ վաղը բոլորովին ուրիշ օր է լինելու, և ես նույնպես հավատում եմ հրաշքներին՛՛

―Հավերժ քո՝

―Անատ. Հայֆեշն

Untitled-8

Untitled-7

Untitled-6

Untitled-5 Continue reading