Archive | August, 2013

BULGARIA. Day 3. Enjoying the sea at night

26 Aug

We liked to spend time on the beach and someday decided to take photos from our night walks…

Գիշերները ծովի ափին անցկացնելը մեր սիրելի զբաղմունքներից էր… Մի օր էլ որոշեցինք նկարվել…

Untitled-1

DSC05693

DSC05694 Continue reading

Advertisements

BULGARIA. Day 2. In Varna

13 Aug

On our second day in Bulgaria  was rather rainy so we decided to go to Varna, which was 2 hour far from Sunny beach, but we got there, bought the last bus ticket which was in 18.00 and went to Varna malls for shopping.

Բուլղարիայում մեր երկրորդ օրը անձրևոտ էր, և որոշեցինք Վառնա գնալ, ոը մեր լողափից 2 ժամ հեռավորության վրա էր: Հասանք, գնեցինք հետադարձ ավտոբուսի տոմսերը, որը 18.00-ին էր, և գնացինք գնումներ կատարելու:

me-back

We did some shopping as you can read on my smiley face (and guess from bags in my hands :).

Մենք գնումներ կատարեցինք, ինչպես կարող եք կարդալ իմ ժպիտով դեմքին (և ենթադրել ձեռքերիս տոպրակներից):

A1

A bag (which was RESERVED).

Պայուսակ:

bag-1 Continue reading

BULGARIA. Day 1. Rainy ”Sunny Beach”

8 Aug

My friend Ani and I spent 7 wonderful days In Bulgaria, Sunny beach. I have many stories to tell and many photos to show. So I’ll start from the very first day.

Իմ ընկերուհի ԱՆին ու ես մի գեղեցիկ օր որոշեցինք մեկնել Բուլղարիա, ՛՛Արևային ծովափ՛՛: Այնքան պատմություններ կան պատմելու և այնքան նկարներ՝ ցույց տալու: Սկսեմ առաջին օրվանից:

At airport. On our way to Bulgaria, Sunny beach. My friend and I were so excited. We thought we would lay on the beach all days long. But there was a ”little” suprize for us when we arrived.

Օդանավակայանում: Բուլղարիայի ճանապարհին: Ես ու ընեկուհիս կարծում էինք, որ օրերով պառկելու ենք ծովափին ու ոչինչ չանենք: Բայց մեզ ՛՛մի փոքրիկ՛՛ անակնկալ էր սպասվում, երբ ժամանեցինք:

DSC05338

It was rainy on Sunny beach :)))

Before chek-in in the hotel we decided to walk a little and get acquainted with the place. I was the only one who looked so ”gray” in that sunny place.

Արևոտ ծովափում անձրևոտ էր )

Մինչ հյուրանոցում գրանցվելը մենք որոշեցինք մի փոքր զբոսնել և տեղանքին ծանոթանալ: Ես միակ գործ մարդն էի այս արևային տեղում:

DSC05343

After chek-in, I ”corrected” the situation. The sea was so beautiful. But as it was rainy, we couldn’t get in, as I’m not the best swimmer in the world )))

Գրանցվելուց հետո սխալս ուղղեցի: Ծովը հիասքանչ էր: Բայց քանի որ անձրևոտ էր, չլողացի, քանի որ աշխարհի լավագույն լողորդը չեմ )))

day 1 sunny beach

day1---2

Untitled-2

Տեսնես ինչու՞ է նայում: Չէ, հագուստով չեմ մտնելու…

Later that evening we walked on the streets, it was rainy, and we were told that next day would also be rainy, but that couldn’t upset us, as we had plans for the next day. I’ll tell you about our crazy 2-nd day. Can’t wait…

Երեկոյան զբոսնեցինք փողոցներով, անձրև էր, և մեզ ասել էին, որ հաջորդ օրը նույնպես անձրևոտ է լինելու: Բայց դա մեզ չէր կարող ընկճել, քանի որ մենք հաջորդ օրվա ծրագրեր ունեինք: Մեր խենթ 2-րդ օրվա մասին կպատմեմ շուտով: Անհամբեր եմ…

Untitled-1

Untitled-1